Zwroty

Regulamin zwrotów

1. Prawo do odstąpienia od umowy
1.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania towaru.
1.2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, lub w innej formie pisemnej.
1.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać na adres Sprzedawcy:
PRO-TEHT Wojciech Wojtala ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice
lub na adres e-mail:
sklep@pro-teht.pl
2. Skutki odstąpienia od umowy
2.1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
2.2. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2.3. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
2.4. Konsument ponosi koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy.
3. Warunki zwrotu towaru
3.1. Towar zwracany do Sprzedawcy musi być nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu.
3.2. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę.
3.3. Zwrot towaru następuje na adres Sprzedawcy: 
PRO-TEHT Wojciech Wojtala ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice
4. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy
4.1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
  • o świadczenie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, transportu rzeczy, najmu rzeczy, udzielania kredytów lub pożyczek.

5. Postanowienia końcowe

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 5.2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklepu.


Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy

(imię i nazwisko Konsumenta)

(adres Konsumenta)

(adres e-mail Konsumenta)

(data)

(nazwa Sprzedawcy)

(adres Sprzedawcy)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą w dniu (data) na zakup towaru (nazwa towaru).

(podpis Konsumenta)

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby odstąpić od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).